Bærekraft og miljø

Vest Profilering AS er bevisst på de miljøutfordringer vi i fellesskap står ovenfor for å nå FNs bærekraftsmål. Hvordan kan vi alle være med å påvirke i riktig retning? Hvordan skal en orientere seg i skogen av sertifiseringer? Og hva forteller sertifiseringene oss egentlig? Og hva er egentlig bærekraft? Vi har under forsøkt å oppklare litt i dette ved å skrive litt om tema og lenke inn til relevante nettsider og artikler som berører disse spørsmålene :)

FNs bærekraftmål -


FNs bærekraftsmål


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraft - tre dimensjoner

 

Vest Profilering AS og bærekraft


For Vest Profilering er det viktig å være miljøsertifisert for å bidra i oppnåelse av FNs bærekraftmål.

Økonomisk bærekraft

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

Sosial bærekraft

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette.

Klima- og miljø - Bærekraft

Kilma- og miljødelen av bærekraftig utvikling handler om å redusere klimagassutslippene våre for å forhindre at havet og lufta varmes for mye opp, ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt. Dersom klimagassutslippene ikke reduseres vil det gjøre oss alle mer sårbare for naturkatastrofer, og det kan truer matsikkerheten. En annen miljøkrise, som henger sammen med klimakrisen, er tapet av verdens naturmangfold.

Modell ISO 14001


Vest Profilering AS og miljøledelsessystem


Det er i dag tre velkjente tredjeparts sertifiserings- og miljøledelsessystemer: Miljøfyrtårn, EMAS, og ISO 14001.

Vest Profilering AS har valgt Miljøfyrtårn som sertifisering og miljøledelsessystem, og har valgt å gjøre det for hele virksomheten. Les mer om Vest Profilering AS sertifisering og årlige rapportering Her.

ISO 14001

er den internasjonale standarden for miljøstyring. ISO 14001 benytter PUKK-metodikk (planlegg-utfør-kontroller-korriger, også kjent som PDCA Plan-Do-Check-Act).

EMAS

er EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning. EMAS formidler et troverdig budskap om resultatet av miljøarbeidet i form av en gransket og godkjent miljøberetning.

Miljøfyrtårn

er en tredje-parts-ordning hvor sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med klima- og miljøtiltak i hverdagen, og hvor sertifiserte må levere årlig klima- og miljørapport, med relevante indikatorer. Hvert tredje år må det til en re-sertifisering for å være trygg for at den enkelte bedriften hele tiden er på høyde med og i pakt med kravene til å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

 Miljømerker og deklarasjoner

Miljømerking type I

Miljømerker type 1 dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Miljøkravene fra merke til merke er ikke identiske. Men likt for alle miljømerker som kvalifiserer til type 1 er at de utvikles iht. standarden ISO 14024.

Miljømerking type II - egendeklarerte miljøpåstander

Type II miljømerking inkluderer uttalelse fra produsenter, importører, forhandlere eller distributører for miljøegenskapene til et produkt eller en tjeneste. Miljømerkingen krever ikke godkjenning/sertifisering fra uavhengig tredjeparts, men miljømerkingen må være verifiserbar.

Miljømerking type III - Miljødeklarasjoner

Miljødeklarasjoner er frivillige uttalelser om bærekraften i et produkt eller en tjenestes livssyklus. Denne type miljømerker / deklarasjoner er ikke sertifisert av tredjepart.